بعضی شبهای سخت

     فکر به خودکشی راهی مؤثر برای تسلی خاطر است و با آن می توان به خوبی از پس برخی شب های سخت برآمد .

                                                                                          شوپنهاور

/ 0 نظر / 8 بازدید