ترجمه حکایتی از عقدالفرید

      عمربن خطاب به عمرو عاص که کارگزار او در مصر بود نوشت :

     « از بنده ی خدا عمربن خطاب به عمرو بن عاص ، سلام بر تو ، اما بعد . همانا به من خبر رسیده است که تو را انبوهی از اسبان و شتران و گوسفندان و گاوان و بندگان فراهم آمده است و پیمان من قبل از این با تو آن بود که تو را مالی نباشد . پس برای من بنویس که اصل این مال از کجاست و چیزی را پنهان نکن . »

    پس عمروعاص به او نوشت : « از عمروعاص به بنده ی خدا عمر بن خطاب امیرالمؤمنین ، سلام بر تو . ستایش می کنم خدایی را که خدایی جز او نیست . اما بعد : نامه ی امیرالمؤمنین به من رسید که در آن ، آنچه از اموال بر من جمع شده یاد کرده است و این که خود می داند که قبل از آن مرا مالی نبود . امیرالمؤمنین را آگاهی می دهم که من در سرزمینی هستم که قیمت ها در آن ها ارزان است و من در اینجا به کسب و زراعت همانگونه مشغولم که اهل آن مشغول هستند و در رزق امیرمؤمنان هم گشایشی پدید آمده است . و به خدا سوگند اگر خیانت به تو را حلال هم می دانستم به تو خیانت نمی کردم . پس ای مرد دست و سخن از من کوتاه کن ، وآنگهی ما را حسب و نسبی است که برای ما از کارگزاری تو بهتر است و اگر به َآن رجوع کنیم با همان زندگی می توانیم کرد . ( و گفته ای که در نزد تو از مهاجرین اولیه گروهی هستند که بهتر از من هستند) به خدا سوگند اگر در نزد تو مردانی هستند که زندگانی شان قابل سرزنش نیست و تو نیز ایشان را ملامت نمی کنی ، پس این چگونه می تواند بود ، در حالی که اگر در عمل تو با تو شراکت نمی کردیم قفلی از کار تو گشوده نمی شد ؟ »

    پس عمر برای او نوشت : « اما بعد ، به خدا سوگند من اهل این اساطیری که برای من نوشته ای نیستم و شیوه ی سخن پردازی تو در نزد من بهایی ندارد و تو را از پاکسازی نفس بی نیاز نمی گرداند . همانا محمد بن مسلمه را به سوی تو فرستادم ، پس نصف مال خود را به او بسپار ، و شما ای گروه امرا بر سرچشمه های اموال نشسته اید ، هیچ عذری از شما پذیرفته نیست ، برای فرزندانتان جمع می کنید و برای خویشتن آماده می سازید . ولکن ننگ و عار بر خویشتن جمع می کنید و آتش به میراث می گذارید . والسلام »

    پس زمانی که محمد بن مسلمه به نزد عمروعاص رسید برای او طعام فراوانی تدارک دید . محمد بن مسلمه چیزی از طعام او نخورد . عمرو او را گفت : آیا غذای ما را حرام می دانید ؟ گفت : « اگر غذای میهمان را برایم آورده بودی از آن می خوردم ولکن تو غذایی آوردی که مقدمه ی شر است . به خدا سوگند در نزد تو آب هم نمی آشامم . پس هرچه از اموال داری برایم بنویس و چیزی را پنهان مدار . »

    پس تمام مال او را نصف کرد تا این که نعلین او باقی ماند ، پس یک لنگه ی آن را گرفت و لنگه ی دیگر را باقی گذاشت .

     عمروعاص خشمگین شد و گفت : « ای محمد بن مسلمه ! خداوند زشت بدارد روزگاری را که در آن عمروعاص کارگزار عمربن خطاب است ! به خدا سوگند من خطاب را دیدم که بر روی سرش پشته ای هیزم حمل می کرد و بر سر پسرش نیز پشته ای هیزم بود ، و بر تن هر یک جامه ی پشمینی بود که به مچ پای ایشان نمی رسید و حال آن که عاص بن وائل به پوشیدن دیبای مطرز با طلا نیز قانع نبود .»

    محمد گفت : « ساکت باش ! به خدا سوگند عمر بهتر از توست و اما پدر تو و پدر او هر دو در آتش اند و به خدا سوگند اگر نبود زمانه ای که او در ایمان بر تو سبقت گرفت ، تو نیز اکنون به چرانیدن گوسفندان مشغول بودی که پرشیر شدن آنان تو را شاد می کرد و کم شیر شدن آنان تو را اندوهگین می ساخت . »

    عمرو گفت : تو را به خدا سوگند این سخن در نزد تو بماند و عمر از آن آگاه نشود .

    ترجمه ای از : عقدالفرید / جلد اول / ص 46 ـ 45

/ 1 نظر / 141 بازدید
نیلوفر

خوشحال ترین مردم روی زمین آنهایی نیستند که هیچ مشکلی ندارند، بلکه کسانی هستند که یاد می گیرند چگونه با کمبودهای زندگی کنار بیایند.