دلسوزی و همدردی

    اندوه به خاطر مصیبت وارد شده به دیگری دلسوزی است و از این تصور برمی خیزد که مصیبتی مشابه ممکن است بر خود آدم دلسوز وارد گردد . بنابراین ، ترحم نیز خوانده می شود و در زبان عصر حاضر ، به آن همدردی هم گفته می شود ؛ و بنابراین در مورد مصیبتی که ناشی از شرارت خود فرد باشد ، مردان نیک کمترین دلسوزی را نشان می دهند و در همین گونه مصیبت ها کسانی کمترین دلسوزی را از خود نشان می دهند که خود را کمتر از هرکسی در مظان چنان شرارت هایی می یابند . (هابز)

/ 2 نظر / 7 بازدید
ريژاب

چنين است كه آدمهاي خشكه مذهب همه‌اش در حال متهم كردن ديگران به گناهكاريند و به راحتي به خودشان اجازه مي‌دهند ديگران را امر به معروف و نهي از منكر كنند! هر چه خشكه مقدستر، ديگران مجرمتر!